شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: noun تصديق noun تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "noun". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا