شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به house

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: house تصديق house تلفظ ها

0 كلمات برچسب زده شده با عنوان "house".

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟