شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به days of the week

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: days of the week تصديق days of the week تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "days of the week". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا