شونا راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: شونا [chiShona] پيوستن به تلفظ های شونا

  • شمار متكلمان: 7.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 25
  • واژه‌های تلفظ شده: 63
  • واژه‌های تلفظ نشده: 107