شونا راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: شونا [chiShona] پيوستن به تلفظ های شونا

  • شمار متكلمان: 7.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 24
  • واژه های تلفظ شده: 62
  • واژه های تلفظ نشده: 103