سيسيلی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به month

زبان: سيسيلی [scn] بازگشت به سيسيلی

دسته بندی: month تصديق month تلفظ ها