سيسيلی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به aggettivo

زبان: سيسيلی [scn] بازگشت به سيسيلی

دسته بندی: aggettivo تصديق aggettivo تلفظ ها