ساردينی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به this

زبان: ساردينی [sc] بازگشت به ساردينی

دسته بندی: this تصديق this تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "this". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا