ساردينی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به numerals

زبان: ساردينی [sc] بازگشت به ساردينی

دسته بندی: numerals تصديق numerals تلفظ ها

4 كلمات برچسب زده شده با عنوان "numerals". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا