ساردينی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به color

زبان: ساردينی [sc] بازگشت به ساردينی

دسته بندی: color تصديق color تلفظ ها

6 كلمات برچسب زده شده با عنوان "color". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا