ساردينی راهنمای تلفظ

[Sardu]

پيوستن به تلفظ های ساردينی

  • شمار متكلمان: 1.850.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 23
  • واژه‌های تلفظ شده: 726
  • واژه‌های تلفظ نشده: 131
  • ساردينی عكس از Gianni Careddu