سانسکریت واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به mantra pushpanjali

زبان: سانسکریت [sa] بازگشت به سانسکریت

دسته بندی: mantra pushpanjali تصديق mantra pushpanjali تلفظ ها