روسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به towns (از Берегомет به Езуполь)

زبان: روسی [ru] بازگشت به روسی

دسته بندی: towns تصديق towns تلفظ ها