روسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به cities

زبان: روسی [ru] بازگشت به روسی

دسته بندی: cities تصديق cities تلفظ ها