رومانیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به first name

زبان: رومانیایی [ro] بازگشت به رومانیایی

دسته بندی: first name تصديق first name تلفظ ها