پرتغالی راهنمای تلفظ

[Português]

پيوستن به تلفظ های پرتغالی

  • شمار متكلمان: 230.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 24.652
  • واژه‌های تلفظ شده: 123.465
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.593
  • پرتغالی عكس از Justin Vidamo