پرتغالی راهنمای تلفظ

[Português]

پيوستن به تلفظ های پرتغالی

  • شمار متكلمان: 230.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 25.794
  • واژه‌های تلفظ شده: 125.636
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.371
  • پرتغالی عكس از Justin Vidamo