پالنكرو راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: پالنكرو [Palenquero] پيوستن به تلفظ های پالنكرو

  • شمار متكلمان: 3.500
  • شمار متكلمان در فوروو: 4
  • واژه‌های تلفظ شده: 1
  • واژه‌های تلفظ نشده: 109

تلفظ های برتر افزودن واژه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید