پيكارد واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به male

زبان: پيكارد [pcd] بازگشت به پيكارد

دسته بندی: male تصديق male تلفظ ها

0 كلمات برچسب زده شده با عنوان "male".

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟