پيكارد راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: پيكارد [Picard] پيوستن به تلفظ های پيكارد

  • شمار متكلمان: 500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1
  • واژه های تلفظ شده: 73
  • واژه های تلفظ نشده: 99