پاپيامنتو واژه های تلفظ نشده (از caba به agregá)

زبان: پاپيامنتو [Papiamentu] بازگشت به پاپيامنتو

816 واژه های تلفظ شده. بازگشت به پاپيامنتو [Papiamentu]
 • ضبط تلفظ cabacaba
 • ضبط تلفظ cortacorta [agetif]
 • ضبط تلفظ baibai [yes, noms de langues, 汉语拼音, roge e negre, Tibeto-Burman language, Dali region, Yunnan, yellow mist]
 • ضبط تلفظ comecome [motion, verb, slang, to eat]
 • ضبط تلفظ chupachupa [Salitang kalye, salitang kanto, salitang balbal, Tagalog slang, pedestrian language, Balbal]
 • ضبط تلفظ batibati [chemical element]
 • ضبط تلفظ BariBari [Italian city]
 • ضبط تلفظ armaarma [nom, weapon, espasa, fusil, sostantivo, soul]
 • ضبط تلفظ BibaBiba [nickname]
 • ضبط تلفظ bebebebe [brand, butterfly]
 • ضبط تلفظ contaconta [sostantivo]
 • ضبط تلفظ ceracera
 • ضبط تلفظ canacana [nom, bible, tea]
 • ضبط تلفظ cordacorda
 • ضبط تلفظ causacausa [sostantivo]
 • ضبط تلفظ babababa [baby, young child]
 • ضبط تلفظ araara [bird, Animal, noun, Newspapers - Catalan, Diaris catalans]
 • ضبط تلفظ baliabalia [languages, rzeczownik, noun, pranie, bielizna, odzież, pluskać się]
 • ضبط تلفظ debedebe
 • ضبط تلفظ ampliaamplia
 • ضبط تلفظ brasabrasa [brasa]
 • ضبط تلفظ binibini [family members, names]
 • ضبط تلفظ alabáalabá
 • ضبط تلفظ borbor [tree]
 • ضبط تلفظ abolíabolí
 • ضبط تلفظ acercáacercá
 • ضبط تلفظ adaptáadaptá
 • ضبط تلفظ adoráadorá
 • ضبط تلفظ afligíafligí
 • ضبط تلفظ agregáagregá