پاپيامنتو واژه های تلفظ نشده (از baluá به bula)

زبان: پاپيامنتو [Papiamentu] بازگشت به پاپيامنتو

817 واژه های تلفظ شده. بازگشت به پاپيامنتو [Papiamentu]
 • ضبط تلفظ baluábaluá
 • ضبط تلفظ balotábalotá
 • ضبط تلفظ balorábalorá
 • ضبط تلفظ bahabaha [east, kız isimleri, erkek isimleri]
 • ضبط تلفظ bidabida
 • ضبط تلفظ bishitábishitá
 • ضبط تلفظ bombardiábombardiá
 • ضبط تلفظ bolbebolbe [goddess, Greek mythology]
 • ضبط تلفظ boikotiáboikotiá
 • ضبط تلفظ blòfblòf
 • ضبط تلفظ deklarádeklará
 • ضبط تلفظ deklinádekliná
 • ضبط تلفظ blèndublèndu
 • ضبط تلفظ blentblent
 • ضبط تلفظ delisiadelisia
 • ضبط تلفظ chansachansa
 • ضبط تلفظ añadíañadí
 • ضبط تلفظ alimentáalimentá
 • ضبط تلفظ baibai [yes, noms de langues, 汉语拼音, roge e negre, Tibeto-Burman language, Dali region, Yunnan, yellow mist]
 • ضبط تلفظ chupachupa [Salitang kalye, salitang kanto, salitang balbal, Tagalog slang, pedestrian language, Balbal]
 • ضبط تلفظ comecome [motion, verb, slang, to eat]
 • ضبط تلفظ birabira [Nome próprio, cerveza, acqua, veneziano, traslato]
 • ضبط تلفظ balbal [Zamanalif, food&shopping, honey, svenska substantiv, number, NL AUB]
 • ضبط تلفظ butabuta [melléknév, butność, zarozumiałość, próżność, zachowanie się, names]
 • ضبط تلفظ bitbit [noun, computer science, informática, 鸭子;笔, tool, Computing, informàtica]
 • ضبط تلفظ blasblas
 • ضبط تلفظ cantacanta [gramática, pronomes relativos, canta, verb - present, verb - present tense]
 • ضبط تلفظ biabia [Irish noun, focal coitianta]
 • ضبط تلفظ daldal [noun]
 • ضبط تلفظ bulabula [verb, hello]