پاپيامنتو واژه های تلفظ نشده (از brek به diferenshá)

زبان: پاپيامنتو [Papiamentu] بازگشت به پاپيامنتو

768 واژه های تلفظ شده. بازگشت به پاپيامنتو [Papiamentu]
 • ضبط تلفظ brekbrek [insects, animals]
 • ضبط تلفظ araara [bird, Animal, noun, Newspapers - Catalan, Diaris catalans]
 • ضبط تلفظ cabacaba
 • ضبط تلفظ babababa [baby, young child, noun]
 • ضبط تلفظ causacausa [sostantivo]
 • ضبط تلفظ cordacorda
 • ضبط تلفظ cortacorta [agetif]
 • ضبط تلفظ baibai [yes, noms de langues, 汉语拼音, roge e negre, Tibeto-Burman language, Dali region, Yunnan, yellow mist]
 • ضبط تلفظ borbor [tree, noun]
 • ضبط تلفظ borabora [winds, nomi dei venti, feminine noun]
 • ضبط تلفظ daldal [noun]
 • ضبط تلفظ butabuta [melléknév, butność, zarozumiałość, próżność, zachowanie się, names]
 • ضبط تلفظ cantacanta [gramática, pronomes relativos, canta, verb - present, verb - present tense]
 • ضبط تلفظ bitbit [noun]
 • ضبط تلفظ blasblas
 • ضبط تلفظ abolíabolí
 • ضبط تلفظ acercáacercá
 • ضبط تلفظ adaptáadaptá
 • ضبط تلفظ adoráadorá
 • ضبط تلفظ baliabalia [languages, rzeczownik, noun, pranie, bielizna, odzież, pluskać się]
 • ضبط تلفظ balbal [Zamanalif, food&shopping, honey, svenska substantiv, number, NL AUB]
 • ضبط تلفظ birabira [Nome próprio, cerveza, acqua, veneziano, traslato]
 • ضبط تلفظ cambiacambia
 • ضبط تلفظ BendeBende [female name, Belgium]
 • ضبط تلفظ batibati [chemical element]
 • ضبط تلفظ chupachupa [Salitang kalye, salitang kanto, salitang balbal, Tagalog slang, pedestrian language, Balbal]
 • ضبط تلفظ comecome [motion, verb, slang, to eat]
 • ضبط تلفظ bulabula [verb, hello]
 • ضبط تلفظ biabia [Irish noun, focal coitianta]
 • ضبط تلفظ diferenshádiferenshá