پاپيامنتو واژه های تلفظ نشده (از bai به bati)

زبان: پاپيامنتو [Papiamentu] بازگشت به پاپيامنتو

771 واژه های تلفظ شده. بازگشت به پاپيامنتو [Papiamentu]
 • ضبط تلفظ baibai [yes, noms de langues, 汉语拼音, roge e negre, Tibeto-Burman language, Dali region, Yunnan, yellow mist]
 • ضبط تلفظ brekbrek [insects, animals]
 • ضبط تلفظ brasabrasa [brasa]
 • ضبط تلفظ bendebende [female name, Belgium]
 • ضبط تلفظ biabia [Irish noun, focal coitianta]
 • ضبط تلفظ BibaBiba [nickname, rzeczownik, noun, popijawa, bibka, libacja]
 • ضبط تلفظ chupachupa [Salitang kalye, salitang kanto, salitang balbal, Tagalog slang, pedestrian language, Balbal]
 • ضبط تلفظ armaarma [nom, weapon, espasa, fusil, sostantivo, soul]
 • ضبط تلفظ araara
 • ضبط تلفظ birabira [Nome próprio, cerveza, acqua, veneziano, traslato]
 • ضبط تلفظ eskohéeskohé
 • ضبط تلفظ ceracera
 • ضبط تلفظ evitáevitá
 • ضبط تلفظ daldal [noun]
 • ضبط تلفظ cortacorta [agetif]
 • ضبط تلفظ butabuta [melléknév, butność, zarozumiałość, próżność, zachowanie się, names]
 • ضبط تلفظ borabora [winds, nomi dei venti, feminine noun]
 • ضبط تلفظ babababa [baby, young child, noun, rzeczownik, pejorative for a woman, broad]
 • ضبط تلفظ binibini [family members, names]
 • ضبط تلفظ binbin
 • ضبط تلفظ canacana [nom, bible, tea]
 • ضبط تلفظ cambiacambia
 • ضبط تلفظ causacausa [sostantivo]
 • ضبط تلفظ bitbit [noun, Oxford 3000]
 • ضبط تلفظ contaconta [sostantivo]
 • ضبط تلفظ cabacaba
 • ضبط تلفظ blasblas
 • ضبط تلفظ abolíabolí
 • ضبط تلفظ acercáacercá
 • ضبط تلفظ batibati [chemical element]