زبان:

پاپيامنتو

[Papiamentu]

بازگشت به پاپيامنتو

785 واژه های تلفظ شده.