زبان:

پاپيامنتو

[Papiamentu]

بازگشت به پاپيامنتو

782 واژه های تلفظ شده.