پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به yes

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: yes تصديق yes تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "yes". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا