پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به months in afrikaans (از mei به mei)

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: months in afrikaans تصديق months in afrikaans تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "months in afrikaans". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا