پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به fulfulde (از awa به awa)

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: fulfulde تصديق fulfulde تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "fulfulde". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا