پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به bread

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: bread تصديق bread تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "bread". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا