پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Animal (از به )

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: Animal تصديق Animal تلفظ ها

2.469 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Animal".

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی