پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Animal (از به )

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: Animal تصديق Animal تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Animal".

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟