پاپيامنتو راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: پاپيامنتو [Papiamentu] پيوستن به تلفظ های پاپيامنتو

  • شمار متكلمان: 330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 69
  • واژه‌های تلفظ شده: 149
  • واژه‌های تلفظ نشده: 771