پاپيامنتو راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: پاپيامنتو [Papiamentu] پيوستن به تلفظ های پاپيامنتو

  • شمار متكلمان: 330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 62
  • واژه های تلفظ شده: 96
  • واژه های تلفظ نشده: 819