اوجيب وا راهنمای تلفظ

[ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ]

پيوستن به تلفظ های اوجيب وا

  • شمار متكلمان: 55.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 15
  • واژه‌های تلفظ شده: 114
  • واژه‌های تلفظ نشده: 32
  • اوجيب وا عكس از Public domain