اوجيب وا راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: اوجيب وا [ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ] پيوستن به تلفظ های اوجيب وا

  • شمار متكلمان: 55.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 14
  • واژه های تلفظ شده: 114
  • واژه های تلفظ نشده: 32