اندبل جنوبی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: اندبل جنوبی [Ndébél] پيوستن به تلفظ های اندبل جنوبی

  • شمار متكلمان: 586.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2
  • واژه های تلفظ شده: 0
  • واژه های تلفظ نشده: 30

تلفظ های برتر افزودن واژه

واژه ای در اين فهرست وجود ندارد

دسته بندی های موجود در اندبل جنوبی [nr]

Zamanalif

نمايش همه اندبل جنوبی دسته بندی ها