نروژی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun (از pen به dal)

زبان: نروژی [no] بازگشت به نروژی

دسته بندی: noun تصديق noun تلفظ ها