نروژی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun (از Paula به ham)

زبان: نروژی [no] بازگشت به نروژی

دسته بندی: noun تصديق noun تلفظ ها