نروژی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun

زبان: نروژی [no] بازگشت به نروژی

دسته بندی: noun تصديق noun تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی