زبان: نروژی [no]

بازگشت به نروژی

دسته بندی: ilands in Norway

تصديق ilands in Norway تلفظ ها