نروژی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به ilands in Norway

زبان: نروژی [no] بازگشت به نروژی

دسته بندی: ilands in Norway تصديق ilands in Norway تلفظ ها