زبان: نروژی [no]

بازگشت به نروژی

دسته بندی: first name

تصديق first name تلفظ ها