نروژی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به first name

زبان: نروژی [no] بازگشت به نروژی

دسته بندی: first name تصديق first name تلفظ ها