نروژی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به förnamn

زبان: نروژی [no] بازگشت به نروژی

دسته بندی: förnamn تصديق förnamn تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی