زبان:

نروژی

[no]

بازگشت به نروژی

دسته بندی: förnamn

تصديق förnamn تلفظ ها