زبان: نروژی [no]

بازگشت به نروژی

دسته بندی: förnamn

تصديق förnamn تلفظ ها