نروژی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به drink

زبان: نروژی [no] بازگشت به نروژی

دسته بندی: drink تصديق drink تلفظ ها