ناپلی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به agetif

زبان: ناپلی [nap] بازگشت به ناپلی

دسته بندی: agetif تصديق agetif تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "agetif". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا