برمه ای راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: برمه ای [Myanmasa] پيوستن به تلفظ های برمه ای

  • شمار متكلمان: 42.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 67
  • واژه‌های تلفظ شده: 62
  • واژه‌های تلفظ نشده: 457
برمه ای

عكس از ctsnow