برمه ای راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: برمه ای [Myanmasa] پيوستن به تلفظ های برمه ای

  • شمار متكلمان: 42.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 66
  • واژه های تلفظ شده: 62
  • واژه های تلفظ نشده: 455
برمه ای

عكس از ctsnow