برمه ای راهنمای تلفظ

[Myanmasa]

پيوستن به تلفظ های برمه ای

  • شمار متكلمان: 42.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 99
  • واژه‌های تلفظ شده: 119
  • واژه‌های تلفظ نشده: 490
  • برمه ای عكس از KX Studio