مراتی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: مراتی [मराठी] پيوستن به تلفظ های مراتی

  • شمار متكلمان: 70.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 138
  • واژه های تلفظ شده: 852
  • واژه های تلفظ نشده: 27
مراتی

عكس از Swami Stream