مراتی راهنمای تلفظ

[मराठी]

پيوستن به تلفظ های مراتی

  • شمار متكلمان: 70.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 203
  • واژه‌های تلفظ شده: 935
  • واژه‌های تلفظ نشده: 9
  • مراتی عكس از Romana Klee