مراتی راهنمای تلفظ

[मराठी]

پيوستن به تلفظ های مراتی

  • شمار متكلمان: 70.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 197
  • واژه‌های تلفظ شده: 927
  • واژه‌های تلفظ نشده: 7
  • مراتی عكس از Romana Klee