مراتی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: مراتی [मराठी] پيوستن به تلفظ های مراتی

  • شمار متكلمان: 70.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 148
  • واژه‌های تلفظ شده: 856
  • واژه‌های تلفظ نشده: 31
مراتی

عكس از Swami Stream