مراتی راهنمای تلفظ

[मराठी]

پيوستن به تلفظ های مراتی

  • شمار متكلمان: 70.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 176
  • واژه‌های تلفظ شده: 910
  • واژه‌های تلفظ نشده: 0
  • مراتی عكس از Romana Klee