مغولی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun

زبان: مغولی [mn] بازگشت به مغولی

دسته بندی: noun تصديق noun تلفظ ها