مغولی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به King of Mongolia

زبان: مغولی [mn] بازگشت به مغولی

دسته بندی: King of Mongolia تصديق King of Mongolia تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "King of Mongolia". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا