مغولی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به chemicals

زبان: مغولی [mn] بازگشت به مغولی

دسته بندی: chemicals تصديق chemicals تلفظ ها