مغولی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: مغولی [Монгол] پيوستن به تلفظ های مغولی

  • شمار متكلمان: 5.700.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 67
  • واژه های تلفظ شده: 916
  • واژه های تلفظ نشده: 587