مغولی راهنمای تلفظ

[Монгол]

پيوستن به تلفظ های مغولی

  • شمار متكلمان: 5.700.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 92
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.367
  • واژه‌های تلفظ نشده: 404
  • مغولی عكس از David Baxendale
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه