مغولی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: مغولی [Монгол] پيوستن به تلفظ های مغولی

  • شمار متكلمان: 5.700.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 80
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.018
  • واژه‌های تلفظ نشده: 632