مالايالام واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به year

زبان: مالايالام [ml] بازگشت به مالايالام

دسته بندی: year تصديق year تلفظ ها