مالايالام واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به language

زبان: مالايالام [ml] بازگشت به مالايالام

دسته بندی: language تصديق language تلفظ ها