مالايالام راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: مالايالام [മലയാളം] پيوستن به تلفظ های مالايالام

  • شمار متكلمان: 35.700.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 213
  • واژه های تلفظ شده: 414
  • واژه های تلفظ نشده: 28