مقدونی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به greetings

زبان: مقدونی [mk] بازگشت به مقدونی

دسته بندی: greetings تصديق greetings تلفظ ها