لوا راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: لوا [Dholuo] پيوستن به تلفظ های لوا

  • شمار متكلمان: 4.400.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1
  • واژه‌های تلفظ شده: 1
  • واژه‌های تلفظ نشده: 28