لومپارد واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به numbers in French

زبان: لومپارد [lmo] بازگشت به لومپارد

دسته بندی: numbers in French تصديق numbers in French تلفظ ها

8 كلمات برچسب زده شده با عنوان "numbers in French". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا