لومپارد واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به music

زبان: لومپارد [lmo] بازگشت به لومپارد

دسته بندی: music تصديق music تلفظ ها